مادریار
مشاهده برچسب

بازی با نوزاد

بازی با نوزاد تا یک سالگی

یکی از فاکتور های مهم رشد ذهنی و جسمی از بازی با نوزاد تا یک سالگی شکل می گیرد.بازی با نوزاد تا یک سالگی از اهمیت خاصی برخور دار است به گونه ای که نقش مهمی در یادگیری زبان،تعامل سازنده،در روابط…
بیشتر ...