مادریار
مشاهده برچسب

نوزاد پاچنبری

پا چنبری نوزادان

پا چنبری یا (clubfoot) نوعی عارضه در نوزادان است که باعث بد شکلی پای نوزاد و چرخیدن پاها از ناحیه مچ به سمت داخل پا می شود. در موارد شدیدتر، کف پای نوزاد به طرف کنار و یا بالا قرار می گیرد. در صورتی…
بیشتر ...