مادریار
مشاهده برچسب

نشستن نوزاد

نشستن نوزاد

آیا می دانید که نشستن نوزاد در چند ماهگی اتفاق می افتد؟نشستن نوزاد پروسه ای از مراحل رشد است که که اگر دیر رخ دهد ممکن است مراحل بعدی رشد مانند راه افتادن،دویدن و غذا خوردن کودک را درگیر کند.در این…
بیشتر ...