مادریار
مشاهده برچسب

بیمه بیکاری

مرخصی زایمان

بیشتر دغدغه زنان پس از تولد نوزادشان مرخصی زایمان است.سازمان تامین اجتماعی مرخصی زایمان را از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش داده است. شرکت ها و اداره های طرف قرار داد موظف هستند که این مرخصی را قبول داشته…
بیشتر ...