مادریار
مشاهده برچسب

بیماری کودک

کم خونی در کودکان

کم خونی در کودکان یعنی بدن کودک به اندازه کافی گلبول قرمز و یا هموگلوبین تولید نمی کند.هموگلوبین نوعی پروتین است که که به گلبول های قرمز امکان حمل و ارسال اکسیژن را می دهد. از کم خونی در کودکان یا…
بیشتر ...