مادریار

ویروس کرونا در نوزادان

ویروس کرونا در نوزادان  بسیار خطرناک بوده و ممکن است خطرات جبران ناپذیری را بر روی کودکان بگذارد.ویروس کرونا در…

مرخصی زایمان

بیشتر دغدغه زنان پس از تولد نوزادشان مرخصی زایمان است.سازمان تامین اجتماعی مرخصی زایمان را از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش…